The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Kawalan Pusat Penyembelihan Dan PasarUnit Kawalan Pusat Penyembelihan Dan Pasar
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar) di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Menyediakan garis panduan dalam kawalan pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar)
  • Menggubal dan menyemak undang-undang yang berkaitan dengan aktiviti kawalan pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar)
  • Memantau dan menyediakan polisi lesen perniagaan
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat kebangsaan dan tempatan
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran aktiviti kawalan pusat penyembelihan dan pasar (termasuk kawalan haiwan terbiar) yang dilaksanakan di peringkat Kementerian,dan PBT
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan berkenaan Kesihatan Awam kepada PBT dan agensi-agensi lain
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT)