The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Kawalan Dan Keselamatan MakananUnit Kawalan Dan Keselamatan Makanan
  • Merancang, mengurus dan menilai aktiviti kawalan dan keselamatan makanan di Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi panduan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Menyediakan garis panduan teknikal berkaitan kawalan dan keselamatan makanan.
  • Memantau dan menyediakan polisi lesen perniagaan
  • Menggubal dan menyemak undang-undang kecil PBT yang berkaitan dengan aktiviti kawalan dan keselamatan makanan
  • Merancang dan mengadakan program latihan dan kursus di peringkat negeri dan tempatan
  • Merancang, menganjur dan menyelaras kempen-kempen kebersihan, pendidikan dan kesedaran aktiviti, kawalan dan keselamatan makanan yang dilaksanakan di peringkat Kementerian,dan PBT
  • Memberi khidmat nasihat teknikal dan perundingan berkenaan Kesihatan Awam kepada PBT, dan agensi-agensi lain
  • Mewujudkan portal informasi secara teknologi maklumat (ICT)