The Official Website of
Ministry of Local Government & Housing Sarawak

Unit Sumber ManusiaUnit Sumber Manusia
  • Pengurusan Sumber Manusia dan kompetensi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Kementerian
  • Mengurus dan menyelaras cadangan pewujudan jawatan baru dan penstrukturan semula
  • Mengurus dan menyelaras pengambilan dan pelantikan pegawai baru
  • Mengurus dan menyelaras pengesahan dalam jawatan
  • Mengurus dan menyelaras prosedur kenaikan pangkat dan perpindahan tempat bertugas
  • Menyemak dan memperaku perakuan memangku dan menjalankan tugas jawatan
  • Menyemak dan memantau kes-kes tatatertib
  • Mengurus dan memantau proses pencen/perletakan jawatan/re-engagement
  • Menyemak dam memperaku permohonan kemudahan cuti/tuntutanelaun/kesihatan dll