Sarawak ID|Register
Announcements

Audit and Inspectorate Unit

  • Merancang dan mengurus program dan aktiviti pengauditan dan pemeriksaan selaras dengan LAO 1996 dan LAFR 1197, Arahan Perbendaharaan (AP) dan Prosedur-prosedur Kewangan dan akaun yang berkaitan
  • Membuat penilaian terhadap kawalan dalaman sesuatu proses, program dan projek bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang sedia ada dalam memastikan pelaksanaan mengikut perancangan dan objektif yang telah ditetapkan
  • Mengkaji sistem kawalan dalaman yang sedia ada dan membuat cadangan penambahbaikan berkaitan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada polisi dan prosedur yang sedia ada
  • Menjalankan auditan khas mengikut arahan /permintaan Kementerian serta penyiasatan terhadap aduan tentang penyalahgunaan/penipuan yang disyaki
  • Membuat laporan berkala pengauditan dalaman kepada Setiausaha Tetap Kementerian
  • Mengadakan pemeriksaan mengejut dalaman dan ke PBT

Useful Links