Sarawak ID|Register
Announcements

Regulatory Services Section


1. Unit Kawalan

 • Mengkompil data yang berkaitan dengan sektor perumahan
 • Mengemaskini data yang berkaitan dengan sektor perumahan
 • Menganalisa data bagi tujuan perancangan dan penggubalan dasar perumahan
 • Menyediakan  dan menyalurkan maklumat yang terkini  yang berkaitan dengan perumahan kepada agensi yang memerlukan
 • Sumber rujukan kepada Bahagian yang sedia ada di Kementerian
 • Memproses kelulusan permohonan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah swasta
 • Menyediakan maklumat-maklumat permohonan rumah kos rendah swasta dan rumah kos sederhana rendah swasta
 • Memantau pelaksanaan Rumah Mampu Milik Swasta
 • Mengkompil dan menyediakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan rumah mampu milik swasta
 • Mengkompil senarai projek dan pemaju yang melanggari arahan pembinaan RMM
 • Membuat laporan pemaju yang melanggari kriteria pembinaan/harga RMM
 • Membuat pengesyoran kepada Seksyen Penguatkuasaan untuk mengambil tindakan terhadap pemaju yang melanggari arahan pembinaan RMM
 • Memantau kemajuan pembangunan perumahan oleh Pemaju Perumahan untuk mengurangkan jumlah bilangan rumah terbengkalai serta kes penipuan daripada pihak Pemaju dan memastikan Pemaju mematuhi undang-undang seperti mengikut spesifikasi pembinaan perumahan
 • Mengetengahkan masalah dan isu berkaitan projek terbengkalai
 • Menyemak semula projek-projek perumahan terbengkalai
 • Memantau pembayaran semula projek perumahan terbengkalai
 • Menyediakan garis panduan dasar dan arahan mengenai perumahan terbengkalai
 • Mencari jalan penyelesaian untuk memulihkan projek terbengkalai


2. Unit Penilaian dan Percukaian

 • Seksyen ini akan dipecahkan kepada 2 unit iaitu Unit Penilaian dan Unit Kadaran dengan pelbagai fungsi berkaitan Penilaian dan Pencukaian
 • Merancang, mengkordinasi dan memantau semua aktiviti Penilaian dan Kadaran PBT Negeri Sarawak
 • Memberi khidmat nasihat, penguatkuasaan dan pematuhan berhubung dengan prosedur-prosedur Pencukaian
 • Menilai, menyemak dan meluluskan nilai tahunan semua jenis pegangan berkadar untuk 23 PBT
 • Memberi khidmat nasihat kepada PBT berhubung kerja penilaian dan pencukaian
 • Memantau kutipan cukai taksiran dan tunggakan oleh PBT
 • Memproses dan mewartakan cadangan Kadar Tahunan dan tarikh akhir pembayaran cukai taksiran
 • Memproses permohonan hapuskira bayaran cukai tahunan untuk kelulusan YB Menteri
 • Memproses permohonan remisi/pengurangan bayaran cukai taksiran untuk kelulusan YB Menteri


3. Unit Perlesenan

 • Memproses kelulusan permohonan dan pembaharuan Lesen Pemaju Perumahan serta Permit Iklan dan Jualan
 • Memproses pembatalan Banker’s Guarantee
 • Memantau proses kelulusan pemohonan perlesenan dan permit serta kelulusan permohonan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah untuk mematuhi piagam pelanggan
 • Menyediakan surat kelulusan, resit pembayaran, merekod, menyemak dan memfail borang untuk permohonan dan pembaharuan lesen perumahan.
 • Menyediakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perumahan/pelesenan kepada pihak yang memerlukan.
 • Mengurus, menyiasat dan menyelesaikan aduan-aduan yang diterima
 • Menyemak, mengkaji dan mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu kepada garis panduan yang berkaitan dengan pembelian rumah kos rendah swasta.
 • Membantu mengesan kompaun-kompaun yang masih belum dibayar.
 • Membantu pihak Pendakwaraya Negeri (State Attorney General) apabila ada pendakwaan di mahkamah bagi pihak Kementerian untuk kes-kes yang dibawa ke mahkamah.
 • Menyelaras, menyemak, mengkaji dan mencadangkan pindaan-pindaan yang perlu dibuat kepada Ordinan, Peraturan, perjanjian serta polisi yang sedia ada mengikut kesesuaian semasa.

4. Unit Penguatkuasa

 • Mengesan dan mengenakan kompaun terhadap Pemaju Perumahan yang gagal memperbaharui lesen pemaju serta lewat mengemukakan  Penyata Di bawah Seksyen 7(d) dan pemaju yang tidak memiliki lesen pemaju perumahan
 • Mengurus dan memantau akaun pemaju perumahan
 • Sumber rujukan perundangan kepada Kementerian tentang tindakan-tindakan yang perlu/akan diambil serta kesannya apabila tindakan perundangan dikenakan terhadap pemaju perumahan.
 • Membantu memberi nasihat perundangan kepada Kementerian dan Agensi di bawahnya untuk memastikan tindakan-tindakan dalam menjalankan tugas adalah berasaskan serta bertepatan dengan undang-undang.
 • Membantu memberi khidmat nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang seperti Ordinan Pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan 1993 dan Peraturan-peraturan pemaju Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1998, perjanjian, polisi, garis panduan serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan industri perumahan.
 • Membuat ringkasan kompaun yang telah dikenakan terhadap Pemaju Perumahan.Memproses surat dan bayaran kompaun yang dikenakan terhadap Pemaju Perumahan.

 

Useful Links