Sarawak ID|Register
Announcements

Shared Services Section


1. Human Resource Unit

 

 • Pengurusan Sumber Manusia dan kompetensi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Kementerian
 • Mengurus dan menyelaras cadangan pewujudan jawatan baru dan penstrukturan semula
 • Mengurus dan menyelaras pengambilan dan pelantikan pegawai baru
 • Mengurus dan menyelaras pengesahan dalam jawatan
 • Mengurus dan menyelaras prosedur kenaikan pangkat dan perpindahan tempat bertugas
 • Menyemak dan memperaku perakuan memangku dan menjalankan tugas jawatan
 • Menyemak dan memantau kes-kes tatatertib
 • Mengurus dan memantau proses pencen/perletakan jawatan/re-engagement
 • Menyemak dam memperaku permohonan kemudahan cuti/tuntutanelaun/kesihatan dll

2. Finance and Procurement Unit

 

 • Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan PBT untuk dikemukakan kepada SFS
 • Menyediakan pengiraan geran serata, geran penyenggaraan jalan raya dan kawasan tanah lapang kerajaan
 • Mengkoordinasi permohonan Peruntukan tambahan dan Pindah Peruntukan PBT untuk kelulusan YB Menteri
 • Menyediakan Kertas MMKN bagi pembentangan Penyata Kewangan Tahunan PBT di DUN
 • Membuat pemeriksaan dan memantau Pengurusan Kewangan MLGH & PBT “Approver” untuk permohonan pindah peruntukan dan permohonan peruntukan tambahan MLG & PBT
 • Mentadbir, merancang dan menyelenggara Pengurusan Kewangan MLG (Pejabat MLG, Pejabat Menteri dan Pejabat Menteri-Menteri Muda)
 • Menjadi Budget Controlling Officer dalam penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan MLGH
 • Mengkoordinasi proses penyediaan anggaran belanjawan tahunan MLG untuk dikemukakan kepada SFS
 • Membuat pengurusan Kewangan perolehan barangan dan perkhidmatan untuk Pejabat Menteri MLGH dan Pejabat Menteri-menteri Muda MLGH
 • Pemegang Waran bagi MLGH
 • Urusetia Jawatankuasa Sebutharga MLGH

3. Administration and ICT Unit

 

Administration and ICT UnitHuman Resource Unit
Finance and Procurement Unit
Administration and ICT UnitHuman Resource Unit
Finance and Procurement Unit
Administration and ICT UnitHuman Resource Unit
Finance and Procurement Unit
Administration and ICT Unit

Useful Links